7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite – Test 6

/98
11

7. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite - Test 6

tail spin

Başlamak İçin Adınızı Yazınız.

1 / 98

1. Seçeneklerde verilen örneklerden hangisinde hava direncinden yararlanmak amaçlanmıştır?

2 / 98

2. Dünya'dan Ay'a giden astronotların kütlesi ve ağırlığı nasıl etkilenir?

3 / 98

3. Aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?​

4 / 98

4. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

5 / 98

5. Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür?

6 / 98

6. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

7 / 98

7. Aşağıdaki durumların hangisinde yer çekimine karşı iş yapılmıştır?

8 / 98

8. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

9 / 98

9. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmamıştır?

10 / 98

10. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel anlamda iş değildir?

11 / 98

11. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

12 / 98

12. Ağırlık ile ilgili aşağıda verilen ilgilerden hangisi doğru değildir?

13 / 98

13. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

14 / 98

14. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

15 / 98

15. Aşağıdakilerden hangisinin sahip olduğu enerji diğerlerinden farklıdır?​

16 / 98

16. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

17 / 98

17. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

18 / 98

18. Hareket halindeki cisimlerin hızının azalmasına neden olan etkiye ne ad verilmektedir?

19 / 98

19. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

20 / 98

20. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

21 / 98

21. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hava direncini arttırmak için tasarlanmamıştır?

22 / 98

22. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

23 / 98

23. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

24 / 98

24. Esnek cisimlerin sıkıştırılmaları ya da gerilmeleri ile sahip oldukları enerjinin adı nedir?

25 / 98

25. Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye ne denilmektedir?

26 / 98

26. Aşağıdaki olaylardan hangisinde sürtünme kuvvetinin herhangi bir etkisi yoktur?

27 / 98

27. Enerji dönüşümleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?​

28 / 98

28. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

29 / 98

29. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

30 / 98

30. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetine ne denir?

31 / 98

31. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

32 / 98

32. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

33 / 98

33. Dünya yüzeyindeki bir cismin ağırlığını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

34 / 98

34. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

35 / 98

35. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

36 / 98

36. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

37 / 98

37. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

38 / 98

38. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

39 / 98

39. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

40 / 98

40. Dünya’da bulunan bir cisim Ay’ a götürüldüğünde hangi özelliği değişir?

41 / 98

41. Kutuplardan ekvatora götürülen bir cismin ağırlığı nasıl değişir?

42 / 98

42. Dünyadaki ağırlığı 60 N olan cismin kütlesi ve Ay’daki ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

43 / 98

43. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kütle çekim kuvvetindeki değişim nasıl açıklanır?

44 / 98

44. Aşağıda verilen durumların hangisinde iş yapılmıştır?

45 / 98

45. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı enerjiye sahiptir?

46 / 98

46. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

47 / 98

47. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 98

48. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne ad verilir?

49 / 98

49. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

50 / 98

50. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

51 / 98

51. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

52 / 98

52. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

53 / 98

53. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

54 / 98

54. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

55 / 98

55. Süratleri eşit olan taşıtların kinetik enerjilerini belirlemek için hangi değişkene bakılmalıdır?

56 / 98

56. Aşağıdakilerden hangisi kütlenin özelliklerinden değildir?

57 / 98

57. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

58 / 98

58. Kütle ve ağırlık birimlerin ölçüldüğü aletler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir.

59 / 98

59. Dünya\'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

60 / 98

60. Aşağıdaki cisimlerden hangisi sadece çekim potansiyel enerjisine sahiptir?​

61 / 98

61. Kütle ve ağırlık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

62 / 98

62. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için hangi değişkenler birlikte uygulanmalıdır?

63 / 98

63. Sürtünme kuvveti hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?​

64 / 98

64. Aşağıdaki durumların hangisinde fiziksel anlamda iş yapmış sayılırız?

65 / 98

65. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi sırasıyla vardır?

66 / 98

66. “Enerji yoktan var olmaz, var olan enerji yok olmaz” enerjinin hangi özelliğini belirtmektedir?

67 / 98

67. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

68 / 98

68. Hangisi yayın esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

69 / 98

69. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

70 / 98

70. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

71 / 98

71. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

72 / 98

72. Kaydıraktan kayan bir çocuğun enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

73 / 98

73. Hangisi kinetik enerjinin sürtünme kuvveti ile ısı enerjisine dönüştüğüne örnek verilemez?

74 / 98

74. Aşağıdaki cisimlerden hangisini yalnızca kinetik enerjiye sahiptir.

75 / 98

75. Aşağıda verilen durumların hangisinde enerji dönüşümü gözlenmez? (Sürtünme ihmal edilecektir.)

76 / 98

76. Aynı dalda asılı duran üç elmanın (yükseklikleri eşit) hangisi daha önce yere düşer?

77 / 98

77. Hangisinde sadece çekim potansiyel enerjiye sahiptir?

78 / 98

78. Ağırlık birimi aşağıdakilerden hangisidir?

79 / 98

79. Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

80 / 98

80. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

81 / 98

81. Kütle ile ilgili aşağıda verilen ilgilerden hangisi doğru değildir?

82 / 98

82. Yerkürenin, üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kuvvete ne ad verilir?

83 / 98

83. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun düşünceye kadar enerji dönüşümleri nasıl gerçekleşmektedir?

84 / 98

84. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerjiye ne ad verilmektedir?

85 / 98

85. Bütün gök cisimleri hem birbirine hem de üzerindeki cisimlere uyguladığı kuvvete ne ad verilir?

86 / 98

86. Hangisinde esneklik potansiyel enerjisi yoktur?

87 / 98

87. Aşağıda verilenlerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

88 / 98

88. Dünya'da kütlesi 2 kg olan bir cismin ağırlığı nedir? (Yer çekim kuvveti 10 N alınacaktır.)

89 / 98

89. Havadaki uçak sabit süratla inişe geçtiğinde uçak için aşaağıdakierden hangisi yanlıştır?

90 / 98

90. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

91 / 98

91. Çekim potansiyel enerjisi hangi değişkenlere bağlıdır?

92 / 98

92. Paraşütle inişe geçen bir paraşütçü için enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

93 / 98

93. İş yapma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

94 / 98

94. Cisme uygulanan sürtünme kuvveti hangi değişkenlere bağlıdır?

95 / 98

95. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

96 / 98

96. Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır?

97 / 98

97. Aşağıda verilenlerden hangisi kütle birimi değildir?

98 / 98

98. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hava direncini artırıcı bir etki vardır?​

Skorunuz

Testi değerlendirmek için lütfen yıldızları kontrol edin

Kullanıcı AdıSkorSüre
Gs57.14%11 minutes 41 seconds
Hfj1.02%35 seconds
Gülbahar Halil'i seviyor Halil de Gülbahar'I seviyor10.2%23 minutes 16 seconds

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu